­

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de hieronder staande algemene voorwaarden. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in de algemene voorwaarden. Niet naleving van deze algemene voorwaarden kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, moet “hij” of “zij” worden gelezen.

1) Algemeen

 1. Forza4Energy4All is geen wedstrijd of toertocht. Het hoofddoel is zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de Stichting Energy4All. Daarnaast staat de gezelligheid en het groepsgevoel centraal en is er uiteraard ook plek voor mensen die hun deelnemer willen steunen voor deze enorme uitdaging.
 2. Deelnemers beklimmen de Gavia, Mortirolo en/of Stelvio vanuit Bormio, Italië. Tenzij artikel 10.5 van toepassing is.
 3. Naast deelnemer kan men zich ook inschrijven als vrijwilliger of supporter. Het is supporters en vrijwilligers niet toegestaan om tijdens het evenement, zonder toestemming van de organisatie, als deelnemer mee te doen. Indien de organisatie hier toestemming voor verleend, zullen de extra kosten voor het deelnemerspakket i.p.v. het vrijwilligers/supporter pakket achteraf hiervoor in rekening worden gebracht. Tevens dient men aan de sponsorvoorwaarden te hebben voldaan.

2) Voorwaarden inschrijving

 1. Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
  In overleg met de organisatie is inschrijving van een jongere deelnemer mogelijk, dit kan alleen onder begeleiding van een volwassen deelnemer.
 2. De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is ontvangen door de Stichting Energy4All.
 3. Bij medische bijzonderheden is een deelnemer zelf verantwoordelijk voor het informeren van de organisatie. Mocht na inschrijving verandering in de gezondheidstoestand optreden dan dient de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.
 4. De organisator adviseert de deelnemer zich sportmedisch te laten keuren.
 5. Het is de deelnemer bekend dat aan het deelnemen (ook aan de clinics) risico’s verbonden zijn. Deelname geschiedt volledig op eigen risico.
 6. Deelnemer verleent hierbij toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video's of ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de organisator. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video et cetera voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde Stichting Energy4All.
 7. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens ten behoeve van een goede organisatie van het evenement. De gegevens worden niet verstrekt aan derden, met uitzondering van gegevens om medische redenen. Allergieën worden doorgegeven aan het restaurant en medische gegevens aan artsen bij medische noodsituaties (verwijzing privacy protocol Energy4All, paragraaf 2.2.5.).
 8. De deelnemers verklaren dat zij voor het volbrengen van de tocht beschikken over een deugdelijke fiets/materieel.
 9. Eventuele schade aan de accommodaties moet gemeld worden bij de organisatie en kunnen mogelijk op de gasten verhaald worden.
 10. Deelnemers (teams) worden o.b.v. inschrijfdatum zoveel mogelijk geclusterd ingedeeld. Het uitgangspunt hierbij is dat alle bedden per kamer worden gebruikt. Dit houdt in dat je altijd bij iemand wordt ingedeeld. Voor eenpersoonskamers geldt een toeslag en kunnen alleen voor zover zij beschikbaar zijn worden toegewezen. Als het maximaal aantal bedden van het hoofdhotel is bereikt, dan zullen er kamers bij een nabijgelegen hotel worden bijgeboekt (per inschrijving). Deelnemers gebruiken alle maaltijden in het hotel waar ze zijn ingedeeld.
 11. Indien deelnemers zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijfgeld gerestitueerd tot en met 1 juli 2024. Na 1 juli 2024 wordt het inschrijfgeld minus de gemaakte kosten gerestitueerd. Reeds gedane donaties worden tevens niet gerestitueerd. Bij uitschrijving na 1 juli 2024 zal de Forza-kleding aan de deelnemer worden uitgeleverd. Uitschrijven kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijk verzoek. Bij uitschrijving na 15 augustus zal er geen restitutie meer plaatsvinden.
 12. Het is mogelijk om de inschrijving over te dragen op een andere persoon die deel wil nemen, daartoe dient altijd een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de organisatie.
 13. De inschrijving sluit als het maximale aantal inschrijvingen is bereikt.

3) Inschrijfgeld

De kosten voor inschrijving kunt u hier vinden.
Voor het inschrijfgeld wordt een factuur toegezonden. De factuur ontvangt u binnen 4 weken na inschrijving. Het volledige inschrijfgeld dient voor 1 juli 2024 te zijn betaald (tenzij later is ingeschreven) volgens instructies op de factuur.

4) Sponsoring

Wij gaan ervan uit dat de deelnemer aan Forza4Energy4All 2024 zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar gaat verzamelen. 
Iedere deelnemer is verplicht om minimaal een bedrag van € 1.000,- aan sponsorgeld te verzamelen. Het bedrag kan ook gezamenlijk met het team bijeen worden gebracht. Het sponsorgeld van € 1.000,- dient minimaal twee weken voor het evenement bijgeschreven te zijn op de rekening van de Stichting Energy4All. Als aan deze verplichting niet is voldaan, behoudt de organisatie het recht om de deelnemersplaats aan iemand anders te vergeven. Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar en toestemming heeft van de organisatie om deel te nemen, zal zijn verplichting minimaal €500,- zijn.

5) Kleding deelnemers

 1. De deelnemers zijn verplicht de Forza4Energy4All-kleding te dragen tijdens de tochten in Italië. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de organisatie.
 2. De kleding wordt, indien mogelijk, in de voorbereiding van Forza4Energy4All uitgereikt tijdens een deelnemers bijeenkomst/clinic.

6) Route

 1. De route wordt op een niet afgesloten parcours gereden.
 2. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie van Forza4Energy4All op te volgen.
 3. Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. In Italië geldende verkeersregels zijn hierbij van toepassing.
 4. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 5. Volgauto's op de route zijn niet toegestaan. 

7) Veiligheid

 1. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
 2. Voor de fietsers is het dragen van een valhelm verplicht tijdens de clinic en fietstochten in Italië.

8) Aanwijzingen en overtreding

 1. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 2. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 3. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

9) Inschrijven

Is alleen mogelijk via het online inschrijfformulier. 
Klik hier voor het inschrijfformulier.

10) Aansprakelijkheid van de organisatie

 1. Deelname is op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in artikel 10.1 aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 4. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. Indien door lokale autoriteiten c.q. bevoegden of verantwoordelijken het betreden van delen van de route verboden worden, dan is Stichting Energy4All in dit geval tegenover de deelnemer niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de Stichting Energy4All zelf. De deelnemer heeft in voornoemd geval dat de beklimming en afdaling niet doorgaat, niet de recht nakoming te vorderen. Reeds door de deelnemer betaalde verplichtingen zal onder aftrek van de naar evenredigheid door de stichting gemaakte kosten, worden terugbetaald. Indien de deelnemer de verplichtingen nog niet heeft betaald, blijft deze verschuldigd voor het deel van de naar evenredigheid door de organisatie gemaakte kosten. De deelnemer is niet gerechtigd de betaling op te schorten.
 5. De weersomstandigheden op de routes en toppen zijn vaak onvoorspelbaar. De organisatie kan besluiten om het programma te wijzigen en/of (een deel) van de route te annuleren of te wijzigen.
­